Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Segregacja odpadów komunalnych

Treść

Informacja dla osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wieliczce

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. jest operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie umowy zawartej z Gminą Wieliczka.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), jest zadaniem Gminy za które pobierane są od Państwa opłaty ustalone na podstawie deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6r ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych opłat Gmina pokrywa koszty tworzenia i utrzymania PSZOK.

Informujemy, iż oddanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Wieliczka jest możliwe tylko przy użyciu karty identyfikacyjnej. Karta ta zastępuje okazywane dotychczas deklaracje oraz dowody uiszczenia opłaty za odpady. Wprowadzony system Kart PSZOK ma na celu kontrolę czy odpady, które mieszkaniec oddaje do Punktu pochodzą z gospodarstwa domowego położonego w Gminie Wieliczka. Weryfikacja ma uszczelnić system gospodarowania odpadami w naszej gminie, ponieważ to z naszych opłat (mieszkańców Gminy Wieliczka) finansowany jest omawiany system. Brak kontroli w PSZOK wykorzystywały firmy, również spoza naszej Gminy.

Aby otrzymać Kartę PSZOK, właściciel nieruchomości jest zobligowany do złożenia wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 32.

Karta wydawana jest właścicielowi nieruchomości lub osobie upoważnionej przez właściciela nieruchomości w terminie 7 dni roboczych, jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki:

- wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty;

- właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- posiada Upoważnienie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną konieczne jest złożenie podpisanego przez właściciela nieruchomości druku upoważnienia).

Dla nieruchomości dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez organ podatkowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji.

Karta PSZOK to zbliżeniowa karta bezstykowa, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości. W systemie informatycznym powiązanym z Kartą będą znajdować się dane dotyczące:

 • przekazanych do PSZOK odpadów komunalnych powstających na nieruchomości;

 • naliczonych opłat za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych za odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużyte opony.

Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do nadzorowania korzystania z Karty w przypadku udostępnienia jej mieszkańcom swojej nieruchomości.

Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza) - 1 Karta na nieruchomość;

 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe) - 1 Karta na każdy lokal w tym budynku.

Wnioski o wydanie Karty PSZOK są dostępne:

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI - SUROWCAMI WTÓRNYMI: 

 1. przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i innych, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka umyć (pozbawić resztek substancji oraz wyrobów), 
 2. z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość, 
 3. opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka. 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Worki niebieskie: makulatura- papier i tektura oraz opakowania z nich wykonane

WRZUCAĆ np.:
książki , gazety, zeszyty, torby papierowe , karton,  tekturę , foldery , katalogi

NIE WRZUCAĆ np.:
papieru tłustego i zabrudzonego, opakowań po napojach, kalki, papieru z domieszką tworzyw sztucznych, opakowań po napojach typu Tetra Pack

Worki zielone:szkło i opakowania z niego wykonane

WRZUCAĆ np. :
opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego tj. butelki, słoiki, pojemniki itp.

NIE WRZUCAĆ np.:
luster, szkła zbrojonego, fajansu, porcelany, zużytych żarówek i lamp jarzeniowych

Worki żółte:tworzywa sztuczne i opakowania z niego wykonane oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapaki), metalowe opakowania

WRZUCAĆ np.:
opakowania po płynnych napojach PETY, kubki po produktach mlecznych, art,gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, folie, woreczki, reklamówki, puszki po konserwach, napojach, drobny złom żelazny i kolorowy

NIE WRZUCAĆ np.:
zużytych akumulatorów i baterii, styropianu, puszek po farbach, lakierach, olejach, zabrudzonych pojemników

Worki brązowe: biodegradowalne- wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady, do których zalicza się odpady kuchenne, obierki z ziemniaków,  skorupki jaj, odpady zielone, opakowania z tekstyliów i tekstylia zawierające włókna naturalne, drewno

Pojemniki: odpady zmieszane, których nie można poddać dalszej segregacji należy wrzucić do pojemnika o pojemności odpowiadającej liczbie osób zamieszkujących daną  nieruchomość. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do gromadzenia odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe powstające na terenach zabudowy wielorodzinnej należy gromadzić, w formie wystawki przy altanach śmietnikowych w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości , odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, a na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady te należy gromadzić, w formie wystawki w miejscach gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Odpady surowce wtórne (odzież i tekstylia) należy gromadzić w pojemnikach postawionych na terenie gminy przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych – gruz budowlany, należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we własnym zakresie. Odpady budowlano – rozbiórkowe należy gromadzić w odpowiednim pojemniku, który właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej odpłatnie i we własnym zakresie zamówić u podmiotu uprawnionego. 

Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednokrotnie w okresie jesiennym z terenu miasta w określonych harmonogramem terminach będzie zapewniony odbiór liści (Akcja Liść), które właściciel winien zgromadzić we własnym zakresie do worka foliowego. 

Opony zużyte należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon – zakładów wulkanizacyjnych. Opony również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy Wieliczka, a szczegółowy wykaz aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów zamieszczony będzie na stronie internetowej UMiG Wieliczka. 

Zużyte akumulatory z pojazdów samochodowych należy przekazywać, podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub w stacjach obsługi pojazdów lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów, których wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UMiG Wieliczka.

Zużyte baterie i akumulatory (mało gabarytowe typu paluszki lub guzikowe) należy przekazywać do: 

 1. placówek handlowych (o powierzchni handlowej powyżej 25 m² prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych), 
 2. placówek oświatowych, a dostarczanych przez uczniów, zbieranych w pojemniku oznakowanym, 
 3. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

 1. należy przekazywać podczas zakupu nowego sprzętu w placówkach handlowych w ilości i rodzaju odpowiadającemu zakupowi nowego lub 
 2. we własnym zakresie przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów, których wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UMiG Wieliczka, albo 
 3. odpady powstające na terenach zabudowy wielorodzinnej należy gromadzić w formie wystawki przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów wydzielonych przez właściciela nieruchomości w określonych harmonogramem terminach, a na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady te należy gromadzić w formie wystawki w miejscach gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach, 
 4. odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odpady niebezpieczne (tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów,   rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach) należy przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady niebezpieczne (opakowania po środkach ochrony roślin) należy przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych), a wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UMiG Wieliczka. 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
w tym:

 1. zielone i ogrodowe (kod odpadu - 20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),
 2. papier i tektura (kod odpadu - 20 01 01),
 3. tworzywa sztuczne (kod odpadu- 20 01 39),
 4. wielomateriałowe (kod odpadu - 20 01 99),
 5. odzież, tekstylia (kod odpadu - 20 01 10, 20 01 11),
 6. metale (kod odpadu - 20 01 40),
 7. szkło (kod odpadu - 20 01 02),
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu - 20 01 352, 20 01 36),
 9. wielkogabarytowe (kod odpadu - 20 03 07),
 10. zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu - 20 01 332, 20 01 34),
 11. zużyte opony (kod odpadu - 20 03 99),
 12. przeterminowane lekarstwa (kod odpadu - 20 01 312, 20 01 32),
 13. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 14. budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy (kod odpadu - 20 03 99).

PSZOK mieści się przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce.
PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 06:00 do 15:00 a w soboty :
od 01 kwietnia do 30 listopada w godz. 08:00 do 16:00
od 01 grudnia do 31 marca w godz. 08:00 do 13:00

462913