Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ZGK Sp z o.o. w Wieliczce

Treść

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy  ul. J. Słowackiego 10;
(32-020 Wieliczka).

2. Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl. Link do wideotłumacza języka migowego https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

Usługa wideotłumacza polega na natychmiastowym połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu. W chwili nawiązania połączenia przez osobę ze szczególnymi potrzebami tłumacz języka migowego dodzwania na nr tel. Inspektora Ochrony Danych w celu nawiązania połączenia z osobą zainteresowaną realizacją uprawnień wynikających z przepisów RODO.

Koszt usługi tłumacza online ponosi firma Synergia Jacek Krzyżaniak.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie;

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

5) prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji,  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wieliczce. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tyułu przedawnienia ewentualnych roszczeń

7. Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6) ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

462914