Przejdź do treści
stacja_ZGK
Przejdź do stopki

Klauzula monitoring wizyjny PSZOK

Treść

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1.    Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Jedynaka 30; (32-020 Wieliczka)
2.    Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3.    Cele i podstawy przetwarzania
Administrator Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. wizyjnej kontroli miejsca składowania odpadów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników administratora i ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 25 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, a także art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z art. 222 § 1  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
4.    Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy zajmujące się konserwacją systemu monitoringu wizyjnego.
Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem.
5.    Okres przechowywania danych
Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,  Administrator jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania zakończenia postępowania;
6.    Obszar objęty monitoringiem
Monitoring obejmuje całą powierzchnię składowanych odpadów, drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej składowanych odpadów, pas zewnętrzny otaczający składowane odpady o szerokości 5 m, hol w budynku PSZOK.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1)    prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
3)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3
9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

462914